برچسب: چادر مشکی

رئیس کل گمرک با بیان اینکه واردات کالاهای مرتبط با حجاب به دلیل حمایت از تولید داخل در گروه چهارم کالایی قرار گرفته و ممنوع‌ است، گفت: واردات مواد اولیه‌ تولید چادر‌ با حداقل سود بازرگانی و رفع ممنوعیت واردات پارچه چادر مشکی، ضرورت است.

ضرورت رفع ممنوعیت واردات پارچه چادر‌ مشکی و کاهش سود بازرگانی مواد اولیه‌ تولید چادر‌‌

رئیس کل گمرک با بیان اینکه واردات کالاهای مرتبط با حجاب …

ادامه مطلب