برچسب: شستا از میدان زدوبندهای سیاسی تا کارآمدی اقتصادی

شستا از میدان زدوبندهای سیاسی تا کارآمدی اقتصادی 

شستا از میدان زدوبندهای سیاسی تا کارآمدی اقتصادی 

یادداشت علی اکبر محمودی، دکترای مدیریت، در سایت خبرگزاری کار ایران …

ادامه مطلب