برچسب: ویتانا

گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا، توسعه سامانه های شفافیت در مجموعه شستا، از آذر 1397 لغایت شهریور 1400

گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا، توسعه سامانه های شفافیت در مجموعه شستا، از آذر 1397 لغایت شهریور 1400

گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا بخش: توسعه سامانه …

ادامه مطلب
گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا، ورود سهام شستا و هلدینگ های اصلی به بورس، از آذر 1397 لغایت شهریور 1400

گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا، ورود سهام شستا و هلدینگ های اصلی به بورس، از آذر 1397 لغایت شهریور 1400

گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا بخش: ورود سهام …

ادامه مطلب
گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا، افزایش کیفیت گزارشات حسابرسی، از آذر 1397 لغایت شهریور 1400

گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا، افزایش کیفیت گزارشات حسابرسی، از آذر 1397 لغایت شهریور 1400

گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا بخش: افزایش کیفیت …

ادامه مطلب
گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا بخش: اجرای اقدامات ساماندهی و چالاک سازی شرکتهای تابعه شستا از آذر 1397 لغایت شهریور 1400​

گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا، اجرای اقدامات ساماندهی و چالاک سازی، از آذر 1397 لغایت شهریور 1400

گزارش عملکرد دکتر محمد رضوانی فر در شستا بخش: اجرای اقدامات …

ادامه مطلب
صدای بورس گفت: محمد رضوانی فر راهی شرکت ویتانا شد

صدای بورس: محمد رضوانی فر راهی ویتانا شد

به نقل صدای بورس: محمد رضوانی فر راهی شرکت ویتانا شد.​ …

ادامه مطلب
به نقل از روزنامه جهان صنعت: محمد رضوانی فر به سمت مدیر عاملی شرکت ویتانا منصوب شد.

روزنامه جهان صنعت: محمد رضوانی فر به سمت مدیر عاملی شرکت ویتانا منصوب شد

به نقل از روزنامه جهان صنعت: محمد رضوانی فر به سمت …

ادامه مطلب